Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Klauzula informacyjna dla podopiecznych Fundacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż :

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rehabilis z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 67 o numerach identyfikacyjnych NIP: 643-177-05-10 oraz REGON: 380-521-859, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000736660.Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Fundacja REHABILIS, ul. Wróblewskiego 67, 41-106 Siemianowice Śląskie; lub drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: biuro@fundacjarehabilis.pl
  2. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie Państwa wniosku o udzielenie pomocy oraz poinformowanie Państwa o sposobie jego rozpatrzenia, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku również zawarcie i realizacja umowy o udzielenie pomocy, ochrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy oraz wykonanie obowiązków podatkowych i sprawozdawczych związanych z realizacją umowy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • Pani/Pana zgoda w zakresie przetwarzania danych, w tym danych o stanie zdrowia, na potrzeby weryfikacji wniosku o udzielenie pomocy i kontaktu z Panią/Panem w tej sprawie (art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO).
  • W przypadku zawarcia umowy o udzielenie pomocy niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych o stanie zdrowia Pani/Pana zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy, kontaktu z Państwem w tej sprawie oraz zawarcia i realizacji umowy o udzielenie pomocy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy oraz poinformowania Państwa o tym fakcie, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy i zawarcia umowy o udzielenie pomocy przez dalszy okres do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy, chyba że w konkretnym przypadku z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek dłuższej archiwizacji dokumentów.

6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty zapewniające obsługę informatyczną, prawną i prawno-podatkową Administratora oraz w sytuacjach prawem przewidzianych właściwe organy publiczne.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt 1.

8. Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą poddane profilowaniu.

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).