Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Przetwarzamy je na podstawie obowiązującego prawa. W szczególności jest to ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Poniżej odpowiadamy na kilka najczęściej zadawanych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które przekazujesz za pośrednictwem naszej strony internetowej, jest Fundacja Rehabilis z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 67 o numerach identyfikacyjnych NIP: 643 177 05 10 oraz REGON: 38052185900000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000736660.

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem w sprawie danych osobowych, możesz wysłać e-mail na adres administrator@fundacjarehabilis.pl. Prosimy, pamiętaj, że ze względu na Twoje bezpieczeństwo maile wysyłane w tej sprawie na inny adres będą natychmiast usuwane.

W jakim celu przetwarzacie moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzanie są:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych usługach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Klientami, w celu współpracy z innymi podmiotami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem, w tym w celu zawierania umów wolontariackich (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Podanie danych osobowych w formularzach na stronie internetowej jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji celów wymienionych powyżej.

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jakie dane osobowe zbieracie przez stronę internetową?

Zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów oraz wymagane przepisami prawa.

W szczególności przetwarzamy dane:

 • pozwalające na ustalenie tożsamości: imię i nazwisko,
 • kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu, adres korespondencyjny,
 • dane wrażliwe dotyczące przebiegu urazów, chorób oraz ich leczenia i dotychczasowej rehabilitacji,
 • dane przekazane przez kandydatów do współpracy (w tym wolontariuszy) w przesłanych przez nich CV, w tym dane o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W jaki sposób przetwarzacie moje dane osobowe?

Gwarantujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dostęp do Twoich danych osobowych posiada Administrator oraz pracownicy i współpracownicy Fundacji Rehabilis – na podstawie imiennego upoważnienia, wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora. Wszystkie osoby, mające dostęp do Twoich danych, zostały zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy oraz dochowania należytych środków ostrożności.

Czy udostępniacie innym moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są sytuacje określone przepisami prawa (musimy np. udostępnić wgląd do danych osobowych organom sprawiedliwości czy organom kontrolującym).

Za Twoją odrębną, dobrowolną zgodą, dane mogą być udostępnione prawnikom, kancelariom prawnym świadczącym pomoc prawną lub lekarzom, rehabilitantom świadczącym pomoc medyczną i fizjoterapeutyczną Podopiecznym Fundacji.

Również za Twoją odrębną, dobrowolną zgodą, dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) mogą zostać udostępnione dostawcy oprogramowania do mailingu w celu wysyłania Ci naszego newslettera.

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Żadne dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

Czy moje dane będą profilowane?

Tak, Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Ciebie jak najlepszych informacji i ofert.

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w czasie niezbędnym do zrealizowania uzasadnionego celu prawnego Administratora.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji swoich danych osobowych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uszanujemy Twoją decyzję. Pamiętaj jednak, że w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie przepisów prawa, Administrator uprawniony jest do dalszego ich przetwarzania.

Masz prawo:

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z Administratorem pod adresem administrator@fundacjarehabilis.pl.  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oprócz Twoich danych osobowych przetwarzamy także całkowicie anonimowe pliki cookies. Więcej na ich temat możesz przeczytać w naszej Polityce cookies.