Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Pomoc prawna po wypadku

Każdy, kto odniósł obrażenia w wypadku komunikacyjnym lub wypadku przy pracy, ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również osobom bliskim, które straciły w wypadku członka rodziny.

W wyniku wypadków komunikacyjnych roszczenia przysługują zarówno kierowcy (pod warunkiem, że nie był sprawcą wypadku), jak i pasażerom, rowerzystom czy pieszym. Wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia możemy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli sprawca wypadku zbiegł i nie można ustalić jego tożsamości bądź nie miał ważnej polisy OC (ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), odpowiedzialność przejmuje na siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Z kolei w wyniku wypadków przy pracy roszczenia przysługują wszystkim osobom wykonującym pracę, niezależnie od rodzaju łączącej ich z pracodawcą umowy (umowa o pracę lub umowa zlecenie). 

pomoc prawna po wypadku

Najczęstsze pytania, które nam zadajecie

Jakie świadczenia przysługują mi po wypadku komunikacyjnym?

Najprościej rzecz ujmując, przysługuje Ci zazwyczaj odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie to zwrot wszelkich kosztów oraz strat poniesionych w wyniku wypadku. Jego wysokość określana jest bardzo dokładnie na podstawie faktur, rachunków, biletów czy wysokości utraconych zarobków.

Zadośćuczynienie natomiast to świadczenie pieniężne, mające wynagrodzić osobie poszkodowanej bądź jej bliskim odczuwane cierpienie fizyczne i psychiczne. Jak się domyślasz, jego wysokość za każdym razem określana jest indywidualnie, na podstawie subiektywnych odczuć poszkodowanego. 

Przykładowo, będąc poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, możesz ubiegać się o:

 • odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej – na podstawie poniesionych kosztów np. na naprawę pojazdu, holowanie, pojazd zastępczy,
 • odszkodowanie z tytułu szkody na osobie – czyli do zwrotu kosztów np. leczenia, rehabilitacji, dojazdów na zabiegi, dodatkowej opieki, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu,
 • zwrot utraconych zarobków – kiedy np. przebywasz na zwolnieniu lekarskim i otrzymujesz zasiłek chorobowy, który zazwyczaj stanowi 80% Twojego wynagrodzenia,
 • rentę uzupełniającą – jeśli konieczne jest wyrównanie różnicy w dochodach, które uzyskiwałeś przed i po wypadku,
 • kapitalizację renty – zamiast renty uzupełniającej możesz ubiegać się o jednorazowe świadczenie,
 • rentę na zwiększone potrzeby – jeśli w wyniku wypadku potrzebujesz np. specjalnej diety czy dodatkowej, stałej opieki,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałem wypadek w pracy nie ze swojej winy. Co mi się należy?

Przede wszystkim przysługuje Ci odszkodowanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, również jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą samozatrudnioną. Z Twojego wynagrodzenia co miesiąc potrącana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe, z którego finansowane są świadczenia wypłacane po wypadku przy pracy. Wysokość odszkodowania jest regulowana rozporządzeniem. Kwoty możesz sprawdzić na stronie internetowej ZUS.

Jako pracownik możesz także dochodzić roszczeń uzupełniających od swojego pracodawcy. Poszkodowani często rezygnują z tej możliwości w obawie o relacje z przełożonym. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenia te wypłacane są najczęściej nie z majątku firmy ani tym bardziej osobistego majątku szefa, ale z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia OC. Odpowiedzialność finansową ponosi ubezpieczyciel pracodawcy. Do ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia stosowane są takie same zasady, jak przy wypadku komunikacyjnym.

Mój mąż zginął w wypadku. Jakie prawa mi przysługują?

Jeśli należysz do grona najbliższych osoby, która poniosła śmierć w wypadku, możesz ubiegać się o:

 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego,
 • odszkodowanie – czyli jednorazowe świadczenie wypłacane, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych,
 • rentę alimentacyjną – świadczenie mające na celu wyrównanie utraconych dochodów, które zmarły wnosił do wspólnego gospodarstwa domowego,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – mające na celu złagodzenie cierpień psychicznych i fizycznych najbliższych członków rodziny zmarłego wywołane zerwanymi więziami.

Jakie dokumenty muszę mieć, żeby dostać odszkodowanie po wypadku?

Na każdym etapie sprawy, czy to polubownym, czy sądowym, warto jest przedstawić kompletną dokumentację. Pozwala ona dokładnie oszacować wartość kosztów i utraconych dochodów, a także szacunkowo ustalić wysokość zadośćuczynienia. Niektóre luki w dokumentach potrafią całkowicie uniemożliwić dochodzenie roszczeń.  

Przykładowe dokumenty, które warto posiadać:

 • protokół z wypadku lub wspólne oświadczenie kierowców pojazdów,
 • karta informacyjna z oddziału ratunkowego oraz wypis ze szpitala poświadczający udzielenie świadczeń medycznych,
 • wszelkie kopie dokumentacji medycznej z poradni i pracowni specjalistycznych, laboratoriów diagnostycznych itp.,
 • opinie psychologów, lekarzy orzeczników bądź biegłych sądowych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokumenty potwierdzające zaleconą i przebytą rehabilitację, 
 • faktury i rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty, w tym za opłacone zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, za zakup lub wypożyczenie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • bilety za przejazdy na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne bądź ewidencja przejechanych kilometrów,
 • wyceny wartości zniszczonych lub uszkodzonych w wypadku rzeczy,
 • dokumentacja związana z innymi kosztami poniesionymi w związku z wypadkiem, np. faktury za holowanie samochodu, przeprowadzenie obowiązkowych badań technicznych pojazdu.
pomoc prawna po wypadku komunikacyjnym


Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym lub wypadku przy pracy, udzielimy Ci bezpłatnej porady prawnej dotyczącej przysługujących Ci roszczeń.

Formularz kontaktowy

Zanim wypełnisz formularz, prosimy – zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.