Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Zasady udzielania pomocy

Udzielamy pomocy indywidualnej osobom poszkodowanym w wypadkach. Zakres pomocy zależy od potrzeb Podopiecznego Fundacji, ale także naszych możliwości organizacyjnych i finansowych.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O NASZE WSPARCIE?

Pomoc adresujemy do:

 • osób poszkodowanych w wypadkach, zwłaszcza wypadkach komunikacyjnych i przy pracy, które w ich wyniku doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • osób poszkodowanych w wypadkach, które w następstwie ich konsekwencji znalazły się w trudnej sytuacji materialnej,
 • bliskich osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym lub wypadku przy pracy.

JAKIE SĄ WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ?

Pomocy udzielamy na zasadach określonych w Statucie Fundacji oraz w Regulaminie udzielania pomocy. Linki do obydwu dokumentów znajdziesz pod tekstem.

Chcemy mieć pewność, że nasza pomoc trafia do osób potrzebujących. Dlatego warunkiem jej przyznania jest decyzja Komisji Fundacji (o pracy Komisji i procedurze przyznania pomocy przeczytasz niżej) oraz podpisanie porozumienia, w którym określone są zasady realizacji pomocy.

Zwracamy uwagę, że w przypadku pomocy finansowej wszystkie rozliczenia następują na podstawie przedstawionych przez Podopiecznego rachunków lub faktur VAT.

W JAKI SPOSÓB ZWRÓCIĆ SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC?

Najlepiej wyślij do nas list pod adres:
Fundacja Rehabilis
ul. Wróblewskiego 67
41-106 Siemianowice Śląskie

Pamiętaj, by do wniosku o pomoc dołączyć niezbędne dokumenty. Ich listę znajdziesz poniżej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że po wypadku Twoja mobilność może być ograniczona. Dlatego akceptujemy także wnioski przesyłane droga mailową na adres pomoc@fundacjarehabilis.pl Niezbędne dokumenty możesz dołączyć jako skany lub czytelne zdjęcia.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • wniosek z prośbą o pomoc – pamiętaj, żeby znalazł się na nim Twój odręczny podpis. Jeśli nie możesz tego zrobić, poproś o złożenie podpisu Twojego pełnomocnika, którym może być osoba bliska. W przypadku dziecka wniosek podpisuje rodzic lub prawny opiekun;
 • pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • pisemne wyrażenie zgody na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji,
 • kserokopie dokumentów dotyczących przebiegu i odpowiedzialności za wypadek, w wyniku którego doszło do urazu wymagającego leczenia lub rehabilitacji,
 • pisemne oświadczenie, że w trakcie wypadku osoba poszkodowana nie pozostawała pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • kserokopie dokumentów leczenia oraz zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli posiadasz,
 • zaświadczenie o dochodach rodziny i /lub zaświadczenie z opieki społecznej potwierdzające sytuację rodzinną – w przypadku ubiegania się o pomoc finansową lub rzeczową.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRZYZNANIA POMOCY?

Kiedy prześlesz do nas komplet niezbędnych dokumentów, zbierze się Komisja Fundacji. W jej skład wchodzą członkowie Zarządu, Rady Fundacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – także Rady Naukowej Fundacji lub eksperci zewnętrzni.

Komisja decyduje o przyznaniu pomocy bądź jej odmówieniu. W celu podjęcia decyzji z jak najlepszą wiedzą Komisja może zwrócić się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie informacji lub poprosić Cię o spotkanie osobiste.

O decyzji Komisji powiadomimy Cię pisemnie – mailowo lub listem poleconym.